• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  O BGK | Kalendarium wydarzeń

  Styczeń

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych TISE SA umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku, są przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa społecznego, czyli: fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, kościelnej osoby prawnej, spółki non-profit. Kwota pożyczki udzielanej na maksymalnie 5 lat mogła wynosić do 100 tys. zł

  Luty

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z 10 bankami w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pula dostępnych środków wyniosła 250 mln zł, co pozwoliło na objęcie gwarancjami kredytów o wartości 416 mln zł. Gwarancje udzielane były ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do 31 grudnia 2016 r.

  Marzec

  Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego zacieśniły swoją wieloletnią współpracę. Instytucje te podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln euro przeznaczoną na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie polskie przedsiębiorstwa.

  Kwiecień

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która uruchamia 139 mln zł na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Finansowanie będzie dostępne w formie preferencyjnych pożyczek na realizację inwestycji rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej oraz zapewnienie płynności finansowej. Program zakładał wsparcie ponad 2 tysięcy podmiotów i utworzenie co najmniej 1250 miejsc pracy.

  Maj

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowe 60 mln zł na realizację programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowanego do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planujących stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Na program przekazano w sumie ponad 264 mln zł. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

  Czerwiec

  Bank Gospodarstwa Krajowego nawiązał strategiczną współpracę z Grupą Can-Pack poprzez objęcie 100 mln euro obligacji wyemitowanych przez spółkę. Podstawowym celem współpracy jest finansowe wsparcie dalszego rozwoju Grupy Can-Pack na rynkach zagranicznych. Can-Pack działa na rynku opakowań metalowych od ponad 25 lat.

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy partnerskie z chińskimi bankami publicznymi – China Development Bank, The Export-Import Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China. Podpisanie ramowych umów miało na celu wzmocnienie współpracy handlowej i rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Chinami oraz intensyfikacji działalności inwestycyjnej. Umowy zostały podpisane podczas Kongresu Gospodarczego „Forum Jedwabnego Szlaku”, który był elementem oficjalnej wizyty przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga w Polsce.

  Lipiec

  Dofinansowanie w programie „Kredyt na innowacje technologiczne” otrzymało 196 firm. Trafiło do nich prawie 753 mln zł. Wartość projektów inwestycyjnych, które firmy zrealizują dzięki tym środkom, przekracza 1,7 mld zł. O przyznaniu dotacji zadecydowała ocena jakości projektów i punktacja.

  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania. Pożyczki jako finansowanie wyprzedzające pomogły w realizacji projektów z udziałem środków europejskich. Wsparcie pochodziło z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dzięki pożyczkom wiele samorządów mogło szybciej rozpocząć realizację projektów unijnych, nie czekając na refundację środków. W zależności od kategorii projektu pożyczki mogły sięgnąć kwoty 3 mln zł (działanie polegające na budowie lub modernizacji dróg lokalnych) lub 2 mln zł (gospodarka wodno-ściekowa).

  Sierpień

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał porozumienie ramowe o współpracy z Bankiem Rozwoju Kazachstanu. Celem porozumienia jest rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Kazachstanem oraz rozwój długoterminowej kooperacji pomiędzy bankami rozwoju obu państw. Porozumienie zakłada wsparcie dwustronnego handlu i projektów z udziałem komponentu polskiego i kazachskiego w krajach trzecich oraz promocję rozwoju polskich inwestycji w Kazachstanie i kazachskich inwestycji w Polsce. Ogólny potencjał współpracy został oszacowany na 300 mln euro.

  Wrzesień

  Impexmetal podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowe – finansowanie inwestycyjne w wysokości 80 mln zł skierowane było na zwiększenie mocy produkcyjnych, a finansowanie obrotowe w łącznej kwocie 50 mln zł wsparło działalność bieżącą spółki. Impexmetal – polska spółka giełdowa wchodząca w skład Grupy Boryszew – od 65 lat rozwija się w branży metali nieżelaznych. Firma prowadzi bezpośrednio, jaki i poprzez swoje spółki zależne, działalność na wszystkich kontynentach, utrzymując kontakty handlowe z setkami partnerów zagranicznych, jak również z ponad tysiącem polskich przedsiębiorstw.

  Październik

  BGK w konsorcjum z PKO Bankiem Polskim udzielił kredytu inwestycyjnego o wartości 140 mln euro. Kredyt zostanie przeznaczony na budowę fabryki płyt wiórowych należącej do Grupy Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Kredyt inwestycyjny został udzielony na okres 96 miesięcy. Udział BGK w kredycie to 70 mln euro.

  Listopad

  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów umowę na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie Instrumentów Finansowych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Wsparcie przeznaczone było na inwestycje MŚP prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. Łączna kwota środków przeznaczonych na wsparcie wynosi 920,36 mln zł. W szczególności na wsparcie mogły liczyć start-upy i przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju, z innowacyjnym pomysłem i dużą szansą na uzyskanie znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego w skali krajowej lub globalnej, oraz te, które prowadzą innowacyjne przedsięwzięcia pod względem produktowym, usługowym, procesowym, marketingowym czy zarządczym.

  Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego kredytu w wysokości 270 mln euro na sfinansowanie modernizacji czterdziestokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Kazimierzowem w północnej Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była głównym promotorem projektu i ostatecznym beneficjentem kredytu EBI. Szacunkowe całkowite koszty projektu to 680 mln euro. EBI sfinansuje do 40% kosztów, zaś reszta zostanie pokryta ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa.

  Grudzień

  BGK podpisał umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln euro) na sfinansowanie kontraktu eksportowego firmy budowlanej Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Kredytobiorcą jest Trinity Invest, na którego zlecenie Unibep zbuduje centrum handlowe na Białorusi. Finansowanie zabezpieczy polisa KUKE S.A.