• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  O BGK | List prezesa zarządu BGK

  Szanowni Państwo,

  Miniony rok potwierdził, że Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc funkcję polskiego banku rozwoju, jest jednym z głównych partnerów państwa przy realizacji programów służących szeroko rozumianemu wsparciu przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych. Zapewniając kapitał i organizując finansowanie dla strategicznych sektorów krajowej gospodarki, pełnimy kluczową rolę przy realizacji przyjętej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Dla Polski, dla Polaków

  Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Misję tę realizujemy zarówno uczestnicząc w dużych rządowych programach (takich jak na przykład Mieszkanie Plus, czy rozbudowa infrastruktury drogowej), jak i zapewniając finansowanie dla inwestycji samorządowych oraz realizowanych przez przedsiębiorstwa – nie tylko te największe, ale także mikro i małe firmy.

  W 2016 roku wdrażaliśmy nowy, komplementarny z Mieszkanie Plus, program społecznego budownictwa czynszowego, który umożliwia zwiększenie liczby mieszkań na wynajem w mniejszych miejscowościach poprzez preferencyjne finansowanie dłużne Towarzystw Budownictwa Społecznego. Inwestorzy złożyli w tym programie ponad 100 wniosków na łączną kwotę 560 mln zł.

  W ubiegłym roku zwiększyliśmy także, w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, skalę obsługi środków europejskich. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z samorządami dziesięciu województw, które powierzyły nam prawie 5 mld zł na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy i projektów rewitalizacji, czyli odnowy społeczno-gospodarczej regionów. W 2017 roku podpiszemy umowy z kolejnymi pięcioma województwami. Ponadto zostaliśmy operatorem krajowych środków przeznaczonych na wsparcie projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, gwarantującego blisko 1 mld zł na rozwój szerokopasmowego internetu.

  Angażując się w rozwój polskich przedsiębiorstw, uczestniczyliśmy w finansowaniu wielu projektów inwestycyjnych zapewniających nowe miejsca pracy. Kontynuowaliśmy rządowy program gwarancji de minimis, w którym w ciągu roku udzieliliśmy gwarancji na kwotę 9,4 mld zł, co umożliwiło przedsiębiorcom pozyskanie komercyjnego finansowania o wartości ponad 16 mld zł. Przeprowadzone przez nas analizy pokazały, że program ten przyczynił się do powstania i utrzymania 100 tys. miejsc pracy. Pod koniec roku podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę na utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Łączna kwota środków, stanowiąca wkład finansowy UE, wynosi 525 mln zł. Pozwoli to na udzielenie gwarancji o łącznej wartości 1,4 mld zł.

  Przedsiębiorców wspieramy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W ciągu ostatnich dwóch lat niemal podwoiliśmy naszą obecność na rynkach zagranicznych i od 2016 roku działamy w 42 krajach na sześciu kontynentach. Współpracującym z nami podmiotom oferujemy instrumenty takie jak akredytywy, wykup wierzytelności czy też zaangażowanie kapitałowe poprzez Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Nasze działania wspierające eksport wypełniają lukę w finansowaniu inwestycji na rynkach o wyższym ryzyku, będąc dzięki temu komplementarnymi wobec oferty pozostałych instytucji finansowych.

  Skuteczni w działaniu

  Wspierając rozwój polskiej gospodarki, współpracujemy z naszymi partnerami, takimi jak Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytowych Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Europejski Bank Inwestycyjny czy też banki komercyjne. Dzięki tej współpracy oraz rosnącemu potencjałowi finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie nasze wsparcie jest potrzebne.

  Dysponujemy odpowiednio wysokim kapitałem, aby pełnić rolę aktywnego partnera finansowego. Efekty zwiększonej aktywności BGK w 2016 roku pokazuje blisko 55-proc. wzrost sumy bilansowej, której wartość na koniec roku sięgnęła 67,3 mld zł.

  Przyszłość zaczyna się dziś

  W 2017 roku rozpoczęliśmy prace nad zdefiniowaniem nowej strategii banku na lata 2017 – 2020. Wśród priorytetów jest tu między innymi przygotowanie do wdrożenia od 1 stycznia 2018 roku programu gwarancji de minimis w nowej formule.

  Będziemy kontynuować wsparcie projektów inwestycyjnych polskich firm – do roku 2020 planujemy wypełnić lukę dłużnego finansowania dużych przedsiębiorstw w wysokości 16 mld zł. Motorem rozwoju działalności kredytowej banku będzie dynamiczniejsze finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej we współpracy z PAIH i KUKE.

  Rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji programów europejskich z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Poziom środków zarządzanych przez nasz bank i przeznaczonych na wspieranie rozwoju gospodarczego wyniesie ok. 9 mld zł w porównaniu do 2 mld zł w latach perspektywy finansowej 2007 – 2016.

  Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu banku i własnym pragnę podziękować wszystkim interesariuszom za okazane nam zaufanie. Przeprowadzone pod koniec 2016 roku badanie pokazuje, że w coraz większym stopniu dostrzegają Państwo otwartość Banku Gospodarstwa Krajowego na nowe inicjatywy i współpracę. Dziękuję również pracownikom za zaangażowanie, profesjonalizm i wkład w realizację projektów służących rozwojowi Polski.

   

  Beata Daszyńska-Muzyczka
  Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

  faksymile_B.Daszyńska-Muzyczka