• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  O BGK | Wprowadzenie

  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jedynym bankiem państwowym w Polsce. Został powołany do życia w 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie międzywojennym jego działalność koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, zakładów przemysłu zbrojeniowego oraz zarządzaniu przechodzącymi pod kontrolę państwa zakładami przemysłowymi. Bank administrował też funduszami celowymi rządu oraz w sposób istotny wspierał finansowo modernizację i rozbudowę polskiej gospodarki (Centralny Okręg Przemysłowy, port i miasto Gdynia). Po wojnie, w roku 1948, działalność operacyjna BGK została zawieszona. Bank reaktywowano w 1989 roku jako instytucję specjalizującą się w obsłudze sektora finansów publicznych.

  Działalność BGK reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Bank prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada zagranicznych podmiotów zależnych.

  Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego jest głównym partnerem państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych wspierających przedsiębiorczość oraz inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego. Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIiH, d. PAIiIZ) BGK jest jednym z podmiotów wspierających realizację ogłoszonej w 2016 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bank między innymi:

  • wspiera dłużnie oraz kapitałowo strategiczne sektory polskiej gospodarki,
  • uczestniczy kapitałowo w programie Mieszkanie Plus,
  • obsługuje nową unijną perspektywę finansową na lata 2014 - 2020,
  • realizuje programy gwarancyjne, umożliwiające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  • finansuje eksport polskich przedsiębiorstw, również na rynki o podwyższonym ryzyku,
  • wspiera dłużnie oraz kapitałowo ekspansję polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

  W 2016 roku bank znacznie zwiększył zaangażowanie w kluczowych, „misyjnych” obszarach działalności (w szczególności dotyczyło to finansowania strukturyzowanego i inwestycji kapitałowych) oraz przygotował rozwiązania wspierające realizację nowych zadań, m.in. programu Mieszkanie Plus oraz obsługi nowej unijnej perspektywy finansowej.

  Wspierając rozwój mieszkalnictwa, bank realizował pilotaż programu Mieszkanie Plus zakładającego między innymi budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanej stawce czynszu dla osób średniozamożnych, z opcją przejęcia przez nie lokali na własność. BGK, wraz z Ministerstwem Rozwoju, opracował też nowy program społecznego budownictwa czynszowego, który umożliwi zwiększenie liczby mieszkań na wynajem w mniejszych miejscowościach, poprzez preferencyjne finansowanie dłużne Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS).

  Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie uczestniczy w absorpcji środków unijnych. Do końca 2016 roku podpisał umowy o finansowanie z 10 samorządami województw (pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, podlaskie, lubelskie, dolnośląskie, podkarpackie, opolskie i małopolskie). Oznacza to znaczący wzrost aktywności w porównaniu z wcześniejszymi latami – w perspektywie finansowej UE na lata 2007 - 2013 współpraca nawiązana została z 6 województwami. Dzięki współpracy z BGK samorządy mają zapewniony wkład własny, niezbędny do współfinansowania inwestycji środkami z UE.

  Kolejnym źródłem finansowania rozwoju polskiej gospodarki jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), czyli finansowy filar Planu Inwestycyjnego dla Europy, potocznie zwanego planem Junckera. W 2016 roku BGK, jako partner Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), uczestniczył między innymi w alokacji środków Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), którego całkowity budżet wynosi 2,3 mld euro. Bank oferował też gwarancje portfelowe dla banków komercyjnych udzielających małym i średnim przedsiębiorstwom kredytów w ramach programu COSME promującego konkurencyjność.

  Bank występuje także jako podmiot współfinansujący lub beneficjent gwarancji EBI w transakcjach indywidualnych. Pierwszą tego typu transakcją było finansowanie zakupu taboru przez spółkę Przewozy Regionalne. BGK był uczestnikiem konsorcjum bankowego, które dostarczyło 629 mln zł na ten cel. Realizacja kolejnych jest zaplanowana na 2017 rok.

  Poza finansowaniem lub współfinansowaniem inwestycji BGK angażował się w rozwój krajowego eksportu. Zadanie to realizowane było zarówno poprzez udzielanie kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług, jak również zapewnienie środków na inwestycje realizowane zagranicą przez polskie przedsiębiorstwa. W 2016 roku bank zwiększył swą aktywność, ustanawiając limity na nowe rynki, takie jak m.in. Chorwacja, Portugalia, Brazylia, Tajwan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  W ramach swojej działalności BGK realizował także inne zadania powierzane mu przez rząd. Były one na ogół prowadzone w formie specjalnych programów i wynikały z podpisanych umów pomiędzy zlecającym organem państwowym i BGK. Najważniejsze zadania rządowe wypełniane były za pośrednictwem funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych bankowi, dla których z mocy prawa BGK prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe i sporządza odrębne elementy sprawozdania finansowego.

  Dotyczyły one:

  • funduszy przepływowowych – fundusze związane z zarządzaniem i administrowaniem przepływami środków finansowych, które nie są ujmowane w bilansie i rachunku zysków i strat banku, tj.:
   • Krajowy Fundusz Drogowy (KFD),
   • Fundusz Kolejowy (FK),
   • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR),
   • Fundusz Dopłat (FD),
   • Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS),
   • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) utworzony pod koniec 2015 roku.
  • funduszu kredytowego, którego ekspozycje są narażone na ryzyko kredytowe i ujmowane w bilansie i rachunku zysków i strat banku, tj. Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ).
  Profil BGK
  Zarządzanie
  Struktura własności bank państwowy
  Misja BGK określona „Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego” (Dz. U. nr 65, poz. 594, z późn. zm.)
  Strategia BGK Wieloletni program rozwoju – strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014 – 2017 (data przyjęcia: 14.02.2014 r.)
  Zbiór zasad etycznych pracowników BGK przyjęty w 2015 r.
  Raportowanie roczne sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe podlegające badaniu niezależnego biegłego rewidenta, raporty roczne, kwartalne publikacje skróconych danych finansowych, sprawozdania w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego (Filar III), kwartalne informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego, a także raportowanie zaangażowania społecznego w raportach rocznych Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego
  Raportowanie kwestii społecznych ujęte w sprawozdaniach z działalności, a w szerszym zakresie w raportach rocznych oraz roczne sprawozdania z działalności Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego
  Profil BGK
  Wyniki finansowe
  Wynik na działalności bankowej 853,2 mln zł
  Koszty działania i amortyzacja 311,9 mln zł
  Różnica wartości rezerw i aktualizacji 191,5 mln zł
  Wynik brutto 353,1 mln zł
  Wynik netto 349,2 mln zł
  Kredyty brutto 27 352,4 mln zł
  Depozyty klientów 37 599,7 mln zł
  Fundusze banku 12 481,9 mln zł
  Suma bilansowa 67 258,2 mln zł
  Miejsce pracy
  Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2016 r.

   1335 etatów

  Liczba organizacji reprezentujących pracowników 3
  Rozwój biznesu i przedsiębiorczości
  Wartość udzielonego MŚP wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE w 2016 r. 462,9 mln zł
  Wartość pożyczek przyznanych w ramach inicjatywy JESSICA W roku w 2016 r. 16,5 mln zł
  Wartość kredytów eksportowych objętych umowami DOKE 289,3 mln DKK
  1 339,3 mln NOK
  135,4 mln CAD
  Wartość poręczeń w trybie portfelowym udzielonym w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości 9 622,7 mln zł
  Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów studenckich 21,7 mln zł
  Ochrona środowiska
  Liczba przyznanych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych 2630
  Wartość przyznanych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych 152,3 mln zł
  Infrastruktura mieszkaniowa
  Kwota wypłaconego wsparcia w ramach programu budownictwa socjalnego w 2016 r. 57,4 mln zł
  Wysokość środków wypłaconych instytucjom kredytującym w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” 719,2 mln zł
  Zaangażowanie społeczne
  Darowizna na rzecz Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego, która w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego realizuje programy zaangażowania społecznego w obszarach takich jak: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kapitału społecznego i wolontariat 1,77 mln zł
  50 projektów edukacyjnych z udziałem 2 900 dzieci z terenów wiejskich i 1 760 rodziców zrealizowano w 8. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” (2015/2016)
  Kwota dofinansowania 60 projektów edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich i z małych miejscowości w ramach 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” ponad 500 tys. zł
  406 wolontariuszy, w tym 162 pracowników BGK i 24 interesariuszy banku uczestniczyło w realizacji 33 projektów wolontariackich na rzecz 5 tys. odbiorców
  Dofinansowanie projektów wolontariackich ponad 99 tys. zł
  150 godzin lekcyjnych zajęć o finansach dla młodzieży przeprowadzili wolontariusze BGK
  30 Stypendystów Pomostowych otrzymało wsparcie na I rok studiów, a 38 stypendystów zdobywało wiedzę i kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy podczas warsztatów „Kariera i rynek pracy”. Kwota dotacji przeznaczonej na udział w programie Stypendiów Pomostowych to ponad 150 tys. zł

  Dofinansowanie realizacji programu edukacji obywatelskiej „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

  W 3. edycji programu wzięło udział 185 studentów – wolontariuszy, którzy przeprowadzili 58 warsztatów edukacyjnych dla 1 111 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 57 edukacyjnych gier terenowych z zakresu wiedzy obywatelskiej dla 2 tys. osób

  ponad 196 tys. zł
  Realizacja programu „Młody Obywatel”. W programie uczestniczyło 6 422 uczniów z 564 grup projektowych, aktywnie działając na rzecz swojej najbliższej okolic ponad 370 tys. zł

   

  Wykazywane i przywoływane w niniejszym raporcie rocznym szczegółowe dane i wielkości finansowe mogą się różnić w stosunku do danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym banku za  2016 rok. Istniejące różnice mają charakter wyłącznie prezentacyjny i wynikają z faktu, iż w niniejszym raporcie rocznym banku dane prezentowane są w układzie zarządczym, a nie księgowym.