• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  BGK w liczbach | Dane finansowe
  Główne pozycje bilansu banku – aktywa (w tys. zł)
  Lp. Aktywa Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2015 r.
  I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 647 262 4 881 621
  – w rachunku bieżącym 647 262 4 881 621
  II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 0 0
  III. Należności od sektora finansowego 3 687 372 2 129 544
  1. W rachunku bieżącym 2 211 846 842 610
  2. Terminowe 1 475 526 1 286 934
  IV. Należności od sektora niefinansowego 19 319 807 13 944 642
  1. W rachunku bieżącym 157 516 115 183
  2. Terminowe 19 162 291 13 829 459
  V. Należności od sektora budżetowego 5 498 018 5 929 980
  1. W rachunku bieżącym 21 419 41 048
  2. Terminowe 5 476 599 5 888 932
  VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 3 946 887 1 173 713
  VII. Dłużne papiery wartościowe 30 953 747 13 347 140
  1. Banków 17 387 052 1 952 589
  2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych 9 526 120 6 931 526
  3. Pozostałe 4 040 575 4 463 025
  VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 39 059 27 059
  1. W instytucjach finansowych 39 059 27 059
  2. W pozostałych jednostkach 0 0
  IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0 0
  X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 113 184 115 301
  1. W instytucjach finansowych 112 849 114 931
  2. W pozostałych jednostkach 335 370
  XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 810 432 826 245
  1. W instytucjach finansowych 775 259 760 073
  2. W pozostałych jednostkach 35 173 66 172
  XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 1 739 911 718 819
  XIII. Wartości niematerialne i prawne 33 177 25 159
  XIV. Rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne 127 887 110 799
  XV. Inne aktywa 13 509 19 360
  XVI. Rozliczenia międzyokresowe 327 924 169 669
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314 086 161 774
  2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 838 7 895
  XVII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0
  XVIII. Akcje własne 0 0
  Aktywa razem 67 258 176 43 419 051
  Główne pozycje bilansu banku – pasywa (w tys. zł)

  Lp.
  Pasywa

  Stan na 31.12.2016 r.

  Stan na 31.12.2015 r.
  I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0

  0

  II. Zobowiązania wobec sektora finansowego

  5 640 389

  4 889 197

  1. W rachunku bieżącym

  1 107 728

  595 045

  2. Terminowe

  4 532 661

  4 294 152

  III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

  12 987 248

  6 581 657

  1. Rachunki oszczędnościowe bieżące

  3

  3

  2. Pozostałe

  12 987 245

  6 581 654

  a) bieżące

  2 083 250

  2 074 528

  b) terminowe

  10 903 995

  4 507 126

  IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego

  22 568 087

  12 414 358

  1. Bieżące

  13 222 766

  6 375 990

  2. Terminowe

  9 345 321

  6 038 368

  V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

  5 752 184

  2 883 773

  VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – długoterminowe

  5 800 903

  5 801 710

  VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

  608 005

  242 258

  VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania

  353 418

  257 484

  IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

  491 460

  479 599

  1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  45 704

  39 336

  2. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

  445 756

  440 263

  X. Rezerwy

  574 656

  515 630

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  69 323

  56 320

  2. Pozostałe rezerwy – długoterminowe

  505 333

  459 310

  XI. Zobowiązania podporządkowane

  0

  0

  XII. Kapitał (fundusz) podstawowy

  11 339 138

  8 409 540

  XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy

  643 460

  614 445

  XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

  -82 276

  -13 506

  XV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

  232 331

  232 331

  1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

  155 500

  155 500

  2. Pozostałe

  76 831

  76 831

  XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych

  0

  0

  XVII. Zysk (strata) netto

  349 173

  362 679

  XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

  0

  -252 104

  Pasywa razem

  67 258 176

  43 419 051

  Współczynnik wypłacalności*

  30,6%

  32,3%

  * Podano dane wyznaczone zgodnie z CRR. W nocie 8.2 podano również wartości współczynnika bez uwzględnienia funduszy przepływowych
  Rachunek zysków i strat (w tys. zł)
  Lp. Wyszczególnienie

  Za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

  Za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

  I. Przychody z tytułu odsetek

  1 444 812

  1 322 521

  1. Od sektora finansowego

  129 001

  117 417

  2. Od sektora niefinansowego

  545 287

  437 638

  3. Od sektora budżetowego

  158 409

  155 451

  4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

  612 115

  612 015

  II. Koszty odsetek

  847 064

  686 258

  1. Od sektora finansowego

  207 029

  217 357

  2. Od sektora niefinansowego

  118 909

  63 485

  3. Od sektora budżetowego

  521 126

  405 416

  III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)

  597 748

  636 263

  IV. Przychody z tytułu prowizji

  131 020

  122 559

  V. Koszty prowizji

  10 926

  12 288

  VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

  120 094

  110 271

  VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

  9 747

  4 724

  – od pozostałych jednostek

  9 747

  4 724

  VIII. Wynik operacji finansowych

  21 491

  10 919

  – papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

  21 491

  10 919

  IX. Wynik z pozycji wymiany

  104 141

  28 462

  X. Wynik działalności bankowej

  853 221

  790 639

  XI. Pozostałe przychody operacyjne

  9 999

  19 381

  XII. Pozostałe koszty operacyjne

  6 693

  12 537

  XIII. Koszty działania banku

  283 777

  363 834

  1. Wynagrodzenia

  159 875

  145 085

  2. Ubezpieczenia i inne świadczenia

  34 995

  31 402

  3. Inne

  88 907

  187 347

  XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  28 153

  18 953

  XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

  821 336

  582 471

  1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

  810 349

  560 107

  2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  10 987

  22 364

  XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

  629 803

  581 614

  1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

  629 803

  581 614

  2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

  0

  0

  XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

  191 533

  857

  XVIII. Wynik działalności operacyjnej

  353 064

  413 839

  XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych

  0

  0

  XX. Zysk (strata) brutto

  353 064

  413 839

  XXI. Podatek dochodowy

  3 891

  51 160

  XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

  0

  0

  XXIII. Zysk (strata) netto

  349 173

  362 679

  Warszawa, dnia 23 marca 2017 r.
  Koszty działania i amortyzacji (w mln zł)
  Wyszczególnienie Wykonanie   Zmiana do 2015
  2015 2016 nominalna %
  Razem koszty działania i amortyzacji 382,8 311,9 -70,9 -18,5
     Wydatki na personel 171,5 188,1 16,6 9,7
     Koszty rzeczowe 75,2 74,7 -0,5 -0,7
     Koszty realokowane funduszy -9,6 -9,7 -0,1 1,0
     BFG, KNF i opłata na Rzecznika Finansowego 126,7 30,6 -96,1 -75,8
       w tym wpłata do BFG na SK Bank w Wołominie 78,6 0,0 -78,6 -100,0
  Amortyzacja 19,0 28,2 9,2 48,4
  Wielkość i struktura portfela kredytowego brutto Banku (w mln zł)
  Wyszczególnienie 2015 2016 Zmiana do 2015
  Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura nominalna %
  Portfel kredytów brutto 22 417,2 100,0% 27 352,4 100,0% 4 935,2 22,0%
  – normalne 18 864,4 84,2% 23 264,6 85,1% 4 400,3 23,3%
  – pod obserwacją 1 097,9 4,9% 1 211,9 4,4% 113,9 10,4%
  – zagrożone 2 454,9 11,0% 2 875,9 10,5% 421,0 17,1%
     – poniżej standardu 844,0 3,8% 1 174,7 4,3% 330,7 39,2%
     – wątpliwe 1 118,2 5,0% 1 204,8  4,4%  86,5  7,7%
     – stracone  492,7  2,2%  496,5  1,8%  3,8  0,8%
  Rezerwy celowe  620,9  –  723,2  –  102,3  –