• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Struktura organizacyjna | Pracownicy

  Stan zatrudnienia

  Na 31 grudnia 2016 r. stan zatrudnienia w banku był na poziomie 1 335 etatów. W stosunku do stanu z końca 2015 roku zatrudnienie było wyższe o 13 etatów (tj. o 1%).

  Przyrost etatów wystąpił głównie w obszarach realizujących działalność zleconą, w tym z uwagi na rosnącą liczbę udzielanych gwarancji de minimis, oraz w obszarze obsługi Funduszu Kredytu Technologicznego, gdzie BGK została powierzona rola Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne.

  W kwietniu 2016 roku weszło w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 23/2016/DZK/PRA wprowadzające Proces oceny pracowników. Oceną objęci są wszyscy pracownicy banku za wyjątkiem Zarządu oraz radców prawnych.

  Wprowadzenie oceny pracowniczej oznacza, że każdy pracownik ma wyznaczone indywidualne cele, które podlegają kwartalnemu monitoringowi oraz ocenie rocznej. Zgodnie z zapisami regulacji realizacja celów oraz ocena postawy, zaangażowania i wkładu pracy zostały rozliczone do 31 stycznia 2017 roku podczas rocznej rozmowy okresowej.

  System wynagradzania

  System wynagradzania w banku składa się ze stałych i zmiennych elementów wynagrodzenia:

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • premii i nagród.

  Ponadto bank oferuje pracownikom wiele świadczeń dodatkowych, takich jak: opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny czy dofinansowanie usług sportowo – rekreacyjnych.

  Rozwój pracowników

  Polityka rozwoju pracowników banku w 2016 roku realizowana była w formie dużych projektów rozwojowych, szkoleń zamkniętych (zewnętrznych i wewnętrznych), otwartych, nauki języków obcych oraz studiów.

  Większość działań rozwojowo-szkoleniowych, w tym wszystkie projekty rozwojowe, organizowano w formule szkoleń zamkniętych, które dają możliwość ścisłego dostosowania programu szkolenia do potrzeb banku. Jednocześnie pozwalają na przeszkolenie większej liczby osób oraz efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych. Realizowano szkolenia merytoryczne o tematyce sprzyjającej pogłębianiu wiedzy w obszarach związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy oraz służące rozwijaniu u pracowników umiejętności niezbędnych do efektywnej realizacji przyjętych kierunków rozwoju banku. Część szkoleń, głównie dla pracowników Pionu Ryzyka i Sprzedaży, sfinansowano z grantów EBI.

  W ramach szkoleń w formule e-learningowej zrealizowano m.in. szkolenia zamknięte z zakresu zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, cyberprzestępczości, przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu i przeciwdziałaniu nadużyciom, zarządzania ryzykiem braku zgodności i ryzykiem utraty reputacji BGK. Szkolenia w formule e-learningu stanowią doskonałe narzędzie uzupełniające tradycyjny proces nauczania, dając możliwość dostosowania tempa nauki do potrzeb i możliwości pracowników oraz czasową niezależność w ich realizacji.

  W 2016 roku, w związku ze zmianą podejścia do rozumienia rozwoju pracowników, zrealizowano projekty rozwojowe dla kadry menedżerskiej: dyrektorów oraz naczelników, a także szkolenia rozwijające umiejętności ogólnospołeczne dla pracowników.

  Przeprowadzone zostało badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, które miało na celu poznanie opinii i spostrzeżeń pracowników o banku jako pracodawcy.

  W ramach inicjatywy dzielenia się wiedzą zainicjowano proces zarządzania wiedzą w organizacji.

  Polityka różnorodności

  Bank stosuje zasady wspierające różnorodność w zatrudnianiu swoich pracowników oraz dba o równe ich traktowanie. Zgodnie z przyjętym w BGK Regulaminem. Pracy pracownicy banku bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, tryb zatrudnienia (czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

  Bank pracuje również nad kolejnymi rozwiązaniami w zakresie wspierania godności i szacunku w miejscu pracy.

  Pracownicy banku to osoby o różnej płci, wieku, doświadczeniu i wykształceniu zarówno na poziomie kadry kierowniczej, jak i pracowników niższych szczebli.


  Struktura zatrudnienia w BGK wg płci (w %)

  wykres_06

  Struktura zatrudnienia w BGK wg wieku (w %)

  wykres_07

  Struktura zatrudnienia wg stażu w BGK (w %)

  wykres_08