• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Współpraca międzynarodowa | Współpraca międzynarodowa BGK

  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi

  Na polu międzynarodowym BGK w 2016 roku prowadził regularną współpracę z trzema grupami podmiotów publicznych:

  • międzynarodowymi instytucjami finansowymi,
  • stowarzyszeniami międzynarodowymi,
  • zagranicznymi bankami rozwoju.

  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF)

  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

  Europejski Bank Inwestycyjny pozostaje głównym partnerem zagranicznym BGK w zakresie pozyskiwania finansowania na potrzeby programów, funduszy oraz działalności własnej.

  W 2016 roku:

  • BGK kontynuował alokację środków z umowy finansowej EIB Global Loan IV z grudnia 2013 roku (125 mln euro) oraz podpisał nową umowę finansową Multi-Beneficiary Intermediated Loan V o wartości 125 mln euro. Środki pożyczek globalnych EBI przeznaczone są na finansowanie inwestycji JST, MŚP oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (mid-caps),
  • podpisano z EBI nową umowę finansową o wartości 270 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w celu współfinansowania inwestycji w infrastrukturę drogową (droga S7 na odcinku Gdańsk-Elbląg),
  • podpisano z EBI porozumienie o współpracy w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH).

  W 2016 roku bank był obecny wspólnie z EBI w kilku transakcjach, np. finansowania programu inwestycyjnego spółki Przewozy Regionalne w ramach Europejskiego Planu Inwestycyjnego (EFIS). Współpraca z EBI obejmowała także inicjatywę JESSICA.

  Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

  W roku 2016 bank współpracował z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym głównie w zakresie gwarancji dla sektora MŚP w ramach programu COSME oraz w zakresie Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu.

  W ramach tej współpracy bank udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP 2 222 gwarancje z regwarancją EFI na kwotę około 262 mln zł.

  Całkowita wartość kredytów banków komercyjnych zabezpieczonych tymi gwarancjami wyniosła 327,8 mln zł.

  BGK wspólnie z EFI utworzył Polski Fundusz Funduszy Wzrostu o wartości 90 mln euro, w którym EFI jest podmiotem zarządzającym.

  Fundusz inwestuje w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji.

  Do końca 2016 roku zawarto 3 umowy z funduszami inwestycyjnymi w Polsce na łączną kwotę 35 mln euro.

  Współpraca z EFI realizowana jest od 2013 roku. BGK posiada 5 akcji i jest jedynym udziałowcem EFI z Polski.

  Inne międzynarodowe instytucje finansowe

  W 2016 roku BGK utrzymywał regularną wymianę informacji na temat potencjalnych obszarów współpracy także z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi – z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB), Bankiem Światowym (WB) czy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

  Bank Światowy był m.in. partnerem cyklicznej konferencji BGK dla JST, natomiast z Bankiem Rozwoju Rady Europy finalizowane są rozmowy na temat pożyczki globalnej na finansowanie nowego programu budownictwa społecznego.

  Współpraca na forum międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych

  W 2016 roku BGK było członkiem 10 stowarzyszeń międzynarodowych, w tym:

  • Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych – European Association of Public Banks (EAPB),
  • Sieci Europejskich Instytucji Finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Network of European Financial Institutions for SMEs (NEFI),
  • Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Gwarancyjnych – European Association of Guarantee Institutions (AECM),
  • Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Długoterminowych – European Long-Term Investors Association (ELTI),
  • Klubu Inwestorów Długoterminowych – Long-Term Investors Club (LTIC),
  • Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Finance – International Project Finance Association (IPFA).

  Dzięki członkostwu w stowarzyszeniach BGK pozyskiwał informacje o przepisach UE wpływających na działalność banku. Wraz z innymi bankami rozwoju był także partnerem w dialogu z instytucjami UE nt. instrumentów wspierania gospodarki i rozwiązań prawnych.

  Współpraca dwustronna z zagranicznymi publicznymi instytucjami finansowymi

  BGK utrzymywał także współpracę bilateralną z publicznymi bankami rozwoju z innych krajów. Do grupy bliskich partnerów BGK należą zarówno największe europejskie banki publiczne, jak również mniejsze banki z regionu Europy Środkowej. Utrzymywanie tych relacji pozwalało bankowi na pozyskiwanie bezpośrednich informacji dotyczących ich działalności i wymiany know-how oraz na współpracę biznesową w wybranych obszarach.

  W 2016 roku nastąpiła dalsza intensyfikacja relacji bilateralnych, zwłaszcza z największymi europejskimi bankami rozwoju – niemieckim KfW, francuskim CDC, włoskim CDP i hiszpańskim ICO. W przypadku CDP przeprowadzona została pilotażowa inicjatywa krótkookresowej wymiany personelu, natomiast w przypadku KfW kontynuowana była alokacja środków pożyczki globalnej na finansowanie MŚP pozyskanych z tej instytucji (100 mln euro).