• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Sprawozdanie z działalności | Konsolidacja finansów publicznych

  Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (z późn. zm.) od maja 2011 roku bank prowadzi obsługę procesu konsolidacji środków publicznych, a od 1 stycznia 2015 roku dodatkowo obsługę rachunków depozytowych Ministra Finansów (MF).

   

  Zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Ministrem Finansów a bankiem 19 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) do zadań BGK należy:

  • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem od jednostek sektora finansów publicznych wolnych środków w depozyt lub zarządzanie,
  • dokonywanie zwrotu środków przekazanych MF wraz z odsetkami na rachunki jednostek,
  • prowadzenie rachunków bankowych na rzecz MF służących do przyjmowania środków od jednostek i ich zwrotu oraz przekazywania odsetek od tych środków,
  • realizacja przelewów zleconych przez MF z rachunków bankowych prowadzonych w BGK,
  • prowadzenie sprawozdawczości dla MF środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie.

  Zgodnie z Umową z dnia 3 grudnia 2014 r. (z póżn. zm) zawartą pomiędzy Ministrem Finansów a bankiem do zadań BGK należy:

  • wykonywanie czynności związanych z obsługą rachunków depozytowych MF (ewidencja analityczna środków dla poszczególnych depozytów sądowych w ramach każdego rachunku depozytowego MF, dzienne naliczenie odsetek oraz okresowa kapitalizacja odsetek należnych z tytułu środków przekazanych w każdy depozyt sądowy),
  • prowadzenie rachunków bankowych na rzecz MF służących do przyjmowania środków z rachunków depozytowych MF w depozyt overnight i ich zwrotu oraz przekazywania odsetek od tych środków,
  • prowadzenie na rzecz MF sprawozdawczości obejmującej depozyty sądowe,
  • współpraca z dyrektorami sądów powszechnych oraz kierownikami jednostek budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe w zakresie obsługi przypisanych danemu sądowi rachunków depozytowych MF.

  Konsolidacja

  Według stanu na 31 grudnia 2016 roku konsolidacji środków publicznych w BGK podlegało 2 179 rachunków bankowych. W 2016 roku zostały utworzone 7 604 depozyty terminowe/środki przekazane w zarządzanie. Na 31 grudnia 2016 roku kwota utworzonych depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 26,9 mld zł. Pozostałe środki jednostek były przekazywane na depozyt overnight/zarządzanie overnight na rachunek MF. Według stanu na 31 grudnia 2016 roku kwota przekazanych środków na depozyt overnight/zarządzanie overnight wyniosła 8,7 mld zł.

  Depozyty sądowe

  W 2015 roku BGK zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych art. 83a otworzył rachunki depozytowe MF dedykowane do przechowywania depozytów sądowych dla poszczególnych sądów powszechnych i wojskowych. Od 1 stycznia 2015 roku każdy depozyt sądowy jest lokowany na rachunku bankowym Ministra Finansów. Na 31 grudnia 2016 roku BGK prowadziło rachunki depozytowe MF dedykowane do obsługi 295 sądów powszechnych i wojskowych. Dla każdego sądu otwarto 5 rachunków zbiorczych w PLN/EUR/USD/GBP/CHF oraz 6 rachunków technicznych do obsługi rozliczeń gotówkowych. Według stanu na 31 grudnia 2016 roku kwota skonsolidowanych środków depozytów sądowych wyniosła 4,1 mld zł.