• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Sprawozdanie z działalności | Zmiany otoczenia legislacyjnego

  Funkcjonowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie rządu w realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w większym stopniu od pozostałych podmiotów sektora bankowego jest regulowane przez przepisy prawa.

  • 29 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Rozporządzenie określiło szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych przez BGK.
  • 22 czerwca 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadziła szereg istotnych zmian odnośnie Rady Nadzorczej i Zarządu BGK, w tym m.in. wprowadziła zmianę sposobu powoływania tych organów, a także zmiany w ich składzie, które uwzględniły rolę ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK. Zmienione zostały również regulacje związane z wykonywaniem kompetencji ujętych w ustawie o BGK, w tym nadawanie statutu BGK oraz sposób reprezentacji banku (brak samodzielnej reprezentacji banku przez Prezesa Zarządu).
  • 8 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wyłączyła Bank Gospodarstwa Krajowego spod działania ww. ustawy.
  • 15 września 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Powyższy akt prawny przedłużył do końca 2017 roku program pomocy de minimis dla małych i średnich firm w formie gwarancji udzielanych przez BGK.
  • 22 września 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Zmiany dokonane w statucie miały przede wszystkim charakter dostosowujący do zmian, które zostały dokonane ustawą o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.
  • 2 listopada 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • 30 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przedmiotowy akt prawny zmniejszył liczbę członków Rady Nadzorczej BGK z 12 do 11 członków z dniem 1 stycznia 2017 r.

  Poza wyżej wymienionymi w 2016 roku zostało uchwalonych wiele innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w różnym stopniu odnoszących się do działalności banku.