• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Sprawozdanie z działalności | Działalność funduszy przepływowych i ich wyniki finansowe

  Zgodnie z postanowieniami statutu BGK oraz odrębnych ustaw i innych aktów prawnych bank sporządza bilanse, rachunki zysków i strat poszczególnych funduszy związanych z działalnością zleconą, w tym również funduszy przepływowych.

  Aktywa i zobowiązania funduszy przepływowych nie są wykazywane w bilansie banku, ponieważ nie spełniają definicji aktywów i zobowiązań banku. Bank jest jednostką organizacyjną, która na mocy stosownych ustaw kieruje polityką finansową i operacyjną funduszy przepływowych, lecz nie sprawuje nad nimi kontroli, gdyż bank nie osiąga korzyści ekonomicznych z ich działalności oraz nie ponosi ryzyka kredytowego związanego z tymi aktywami.

  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)

  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) został powołany na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jako specjalistyczny fundusz związany z finansowaniem realizacji projektów drogowych w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Głównym celem działalności Funduszu jest gromadzenie i wydatkowanie środków na finansowanie budowy i przebudowy autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze środków Funduszu finansuje się również wydatki przewidziane przepisami o drogach publicznych i o transporcie drogowym oraz płatności na rzecz spółek realizujących i eksploatujących odcinki autostrad płatnych, a także finansuje wdrożenie, budowę i eksploatację systemów poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz koszty usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg krajowych.

  Realizacja zadań Funduszu

  Łączne wpływy KFD w 2016 roku wyniosły 18 mld 435,2 mln zł. Wpływy z podstawowego źródła zasilania Funduszu, z opłaty paliwowej, w części przypadającej na rzecz Funduszu osiągnęły poziom 4 mld 873,2 mln zł.

  Wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na inwestycje współfinansowane z budżetu UE wyniosły 6 mld 227,8 mln zł. Z tytułu refundacji w ramach perspektywy UE 2007 – 2013: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko [PO IiŚ] wpłynęła kwota 268,8 mln zł, z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej [PO RPW] – kwota 73,0 mln zł, w ramach perspektywy 2014 – 2020: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko II [PO IiŚ II] wpłynęła kwota 5 mld 886,0 mln zł. Wpływy z kredytów w 2016  roku wyniosły 1 mld 560,2 mln zł. Uruchomione zostały transze kredytów EBI:

  • „Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk – Warszawa – Kraków)” – 2 transze w łącznej wysokości 432 mln zł,
  • „Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III” w wysokości 320 mln zł,
  • „Projekt: Droga ekspresowa S3” w wysokości 217 mln zł,
  • „Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz – Wrocław)” w wysokości 145 mln zł,
  • „Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)” w wysokości 108,5 mln zł,
  • „Projekt: A1 Stryków-Pyrzowice – A (A1 Stryków – Tuszyn)” w wysokości 60 mln zł (ostatnia transza),
  • „Projekt: A1 Toruń-Stryków – B” w wysokości 169,7 mln zł (ostatnia transza),
  • „Projekt: A1 (Pyrzowice – Częstochowa)” w wysokości 108 mln zł.

  W II kwartale 2016 roku bank przeprowadził na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, w ramach ustanowionego w 2014 roku Programu Euro Medium Term Notes (EMTN), inauguracyjną emisję obligacji o wartości 500 mln euro, oprocentowanych według stałej stopy 1,75%. Po uwzględnieniu dyskonta Fundusz został zasilony kwotą 495,8 mln euro, co stanowiło równowartość 2 mld 181,6 mln zł.

  W IV kwartale 2016 roku przeprowadzono dwie emisje obligacji na rynkach zagranicznych w ramach EMTN: 21 października 2016 roku o wartości nominalnej 200 mln euro (II transza w ramach I serii emisji 10-letnich obligacji o terminie zapadalności przypadającym na 6 maja 2026 roku) i w dniu 3 listopada 2016 r. o wartości nominalnej 100 mln euro (w ramach II serii EMTN została przeprowadzona emisja 20-letnich obligacji o terminie zapadalności przypadającym na 3 listopada 2036 roku). Z tytułu ww. emisji Fundusz został zasilony kwotą 307,9 mln euro, co stanowiło równowartość 1 mld 329,5 mln zł.

  Łączne wpływy z tytułu emisji obligacji na rzecz KFD wyniosły w 2016 roku 3 mld 511,1 mln zł.

  W 2016 roku podpisana została pomiędzy BGK a EBI jedna umowa finansowa, na mocy której na rzecz KFD został udzielony kredyt „Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk – Elbląg)” na kwotę 270 mln euro. Uruchomienie pierwszej transzy ww. kredytu zaplanowano na drugi kwartał 2017 roku, po spełnieniu wymaganych warunków wypłaty transz (m.in. po podpisaniu Umowy Gwarancji i Umowy Projektu dotyczących przedmiotowego kredytu).

  Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2016 roku wyniosły 17 mld 169,4 mln zł. Na kwotę wydatków złożyły się w szczególności:

  • płatności z tytułu zadań drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 12 mld 782,9 mln zł,
  • wydatki związane z obsługą obligacji oraz kredytów, które wyniosły 2 mld 492,0 mln zł. Z tej kwoty na obsługę obligacji przeznaczono 1 mld 371,3 mln zł, a na obsługę kredytów wydatkowano 1 mld 120,7 mln zł,
  • wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd w kwocie 324,5 mln zł,
  • wydatki na rzecz spółek, które wyniosły 1 mld 555,3 mln zł,
  • wypłaty dla podwykonawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych w kwocie 6,6 mln zł.

  Bilans oraz rachunek zysków i strat

  Na 31 grudnia 2016 roku Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości 51 mld 757,2 mln zł, tj. o 13,9% wyższą od stanu z końca 2015 roku. Stan należności od sektora budżetowego, na który składa się równowartość wypłat zrealizowanych w ciężar zaciągniętych kredytów i obligacji wyemitowanych na rzecz KFD, wyniósł na koniec 2016 roku 49 mld 802,7 mln zł i był wyższy od stanu z końca 2015 roku o 5 mld 038,2 mln zł. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby KFD w kwocie 50 mld 531,7 mln zł były wyższe od stanu na koniec 2015 roku o 11,5%. Oprócz zobowiązań z tytułu wyemitowanych na rzecz Funduszu obligacji w wysokości 22 mld 971,1 mln zł pozycja ta obejmowała również kapitał i naliczone odsetki od kredytów EBI i kredytu Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NBI) w łącznej kwocie 27 mld 560,6 mln zł.

  Wynik finansowy KFD w 2016 roku był ujemny i wyniósł 1 mld 987,7 mln zł. Głównymi składnikami były przychody z tytułu odsetek w wysokości 40,7 mln zł, koszty odsetkowe z tytułu kredytów i emisji obligacji BGK na rzecz Funduszu w wysokości 2 mld 025,2 mln zł, koszty wynagrodzenia prowizyjnego z tytułu prowadzenia Funduszu w kwocie 4,2 mln zł.

  Fundusz Kolejowy (FK)

  Fundusz Kolejowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego 9 lutego 2006 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115, z późn. zm.). Celem Funduszu jest gromadzenie środków i finansowanie zadań polegających na przygotowaniu oraz realizacji budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych, likwidacji zbędnych linii kolejowych oraz wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.

  Finansowaniem z Funduszu Kolejowego w latach 2009 – 2020 objęto zadania w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Beneficjentami tych środków Funduszu są samorządy województw.

  Począwszy od 2009 roku Fundusz uzyskuje dodatkowe zasilenia w stosunku do obowiązujących od dnia powstania Funduszu. Dodatkowe zasilenie w latach 2010 – 2014 wyniosło corocznie po 100 mln zł, w roku 2015 wyniosło 500 mln zł, a w latach 2016 – 2019 po 400 mln zł rocznie. Katalog wydatków z Funduszu Kolejowego obejmuje również możliwość finansowania lub współfinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej i do prowadzenia działań ratowniczych oraz możliwość sfinansowania nabycia od PKP S.A. przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP PLK S.A.

  Realizacja zadań Funduszu

  Wpływy Funduszu w 2016 roku wyniosły 1 mld 748,2 mln zł i wzrosły o 6,7% w stosunku do 2015 roku, w tym 1 mld 718,3 mln zł stanowiły wpływy z tytułu opłaty paliwowej (wzrost o 6,2%). W 2016 roku wydatki z Funduszu wyniosły 1 mld 453,0 mln zł i były wyższe o 143,8 mln zł od wydatków poniesionych w 2015 roku. Wydatki na finansowanie zadań kolejowych w 2016 roku wyniosły 1 mld 452,1 mln zł (wzrost o 11,0%). W ramach wydatków na zadania kolejowe w 2016 roku z Funduszu wydatkowano:

  • na zadania w zakresie inwestycji 1 mld 036,1 mln zł,
  • na zakup, modernizację i naprawę pojazdów kolejowych dla samorządów województw 90,2 mln zł,
  • na wydatki PKP PLK S.A. na zarządzanie infrastrukturą 325,8 mln zł.

  Bilans oraz rachunek zysków i strat

  Na koniec 2016 roku FK osiągnął sumę bilansową w wysokości 842,0 mln zł, tj. o 295,2 mln zł wyższą od osiągniętej na koniec 2015 roku. Wynik finansowy FK uzyskany w 2016 roku wyniósł 19,3 mln zł.

  Fundusz Dopłat (FD)

  W 2016 roku ze środków Funduszu Dopłat BGK finansowało realizację zadań związanych z obsługą następujących programów:

  • dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (DSS) – na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Ustawa o dopłatach),
  • finansowego wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (RnS) – na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Ustawa o finansowym wsparciu rodzin i innych osób),
  • finansowego wsparcia budownictwa socjalnego (BS) – na podstawie Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Ustawa o finansowym wsparciu budownictwa socjalnego),
  • pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (MdM) – na podstawie Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi).

  Realizacja zadań Funduszu

  Dopłaty do oprocentowania kredytów (DSS)

  W ramach programu dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej BGK kontynuował współpracę z bankami w zakresie rozliczania dopłat do oprocentowania i nadwyżek odsetek spłacanych przez kredytobiorców z tytułu udzielonych przez banki kredytujące w latach 2003 – 2005 kredytów o stałej stopie procentowej. BGK realizuje dopłaty w okresach, gdy oprocentowanie umowne według stałej stopy procentowej (6,5%) jest niższe od ustalonej ustawowo stawki WIBOR3M powiększonej o stałą marżę 1,5%. W przypadku, gdy oprocentowanie umowne jest wyższe – rozliczeniom podlegają nadwyżki odsetek spłaconych przez kredytobiorców.

  Przekazane przez banki kredytujące do BGK w 2016 roku nadwyżki odsetek od kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wyniosły 0,3 mln zł, zwiększając stan FD z tego tytułu do kwoty 1,6 mln zł.

  Rodzina na Swoim (RnS)

  Działania związane z obsługą programu finansowego wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania obejmowały bieżącą obsługę zawartych z bankami kredytującymi umów w sprawie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, obsługę rejestru docelowych kredytobiorców kredytu preferencyjnego, dokonywanie wypłat należnych kwot dopłat, a także kontrole w bankach kredytujących wykonywane w zakresie zgodności udzielonych kredytów i zastosowanych dopłat z obowiązującymi regulacjami.

  Na koniec 2016 roku w obsłudze banków kredytujących pozostawało 191 989 kredytów preferencyjnych udzielonych w latach 2007 – 2013. Łączna kwota kredytów objętych dopłatami wyniosła 34 mld 888,2 mln zł. Od początku obsługi programu do 31 grudnia 2016  roku z tytułu udzielonych kredytów preferencyjnych BGK przekazał bankom kredytującym łączną kwotę dopłat w wysokości 3 mld 652,5 mln zł, z czego dopłaty przekazane w 2016 roku stanowiły kwotę 408,0 mln zł.

  Wsparcie lokali socjalnych (BS)

  Działania związane z obsługą programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego w 2016 roku obejmowały zawieranie i prowadzenie obsługi umów o udzielenie finansowego wsparcia zawartych dla wniosków z edycji 2011 – 2015 oraz przeprowadzenie dwóch kwalifikacji wniosków w 2016 roku. Od początku programu do 31 grudnia 2016 roku wypłacono kwotę 403,5 mln zł, z czego w 2016 roku 57,4 mln zł. W ramach edycji wiosennej 2016 roku do udzielenia finansowego wsparcia z FD zakwalifikowano 85 wniosków na łączną kwotę 79,4 mln zł. W edycji jesiennej 2016 roku do udzielenia finansowego wsparcia zakwalifikowano 123 wnioski na łączną kwotę 102,4 mln zł.

  Od początku programu do 31 grudnia 2016 roku zawarto (z wyłączeniem umów rozwiązanych) 1 071 umów na łączną kwotę wsparcia 695,0 mln zł, z czego w 2016 roku 185 umów na łączną kwotę 152,8 mln zł. Od początku programu do 31 grudnia 2016 roku inwestorzy zakończyli i rozliczyli 881 przedsięwzięć, w wyniku czego powstało 13 171 lokali oraz 948 miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, z czego w 2016 roku rozliczono łącznie 127 przedsięwzięć, w wyniku których utworzono 1 411 lokali i 31 miejsc noclegowych.

  Mieszkanie dla Młodych (MdM)

  Działania związane z obsługą rządowego programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania w 2016 roku polegały na prowadzeniu ewidencji nabywców oraz dzieci nabywców spełniających wymagania ustawowe do korzystania ze wsparcia finansowego, przekazywaniu kwot dofinansowania wkładu własnego/spłaty części kredytu, rozliczaniu z bankami kredytującymi przekazywanych środków oraz wykonywania przez BGK kontroli zgodności zastosowanego finansowego wsparcia z warunkami ustawy i umów zawartych przez BGK z bankami kredytującymi.

  Od początku programu do 31 grudnia 2016 roku z tytułu udzielonych kredytów z dofinansowaniem wkładu własnego BGK przekazał instytucjom kredytującym środki na finansowe wsparcie w łącznej wysokości 1 mld 469,1 mln zł, z czego w 2016 roku 719,2 mln zł.

  Program popierania budownictwa mieszkaniowego (SBC)

  Zgodnie ze zmianami z 2011 roku do ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lokale mieszkalne w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK, mogą być wyodrębnione na własność.

  Spłaty przypadających na lokal mieszkalny części umorzeń kredytu oraz dochody z tytułu inwestowania przez BGK tych środków zasiliły FD w 2016 roku kwotą w wysokości 2,4 mln zł, zwiększając stan środków FD z tego tytułu do kwoty 8,4 mln zł.

  Zgodnie z Umową trójstronną (w sprawie określenia szczegółowych warunków stosowania dopłaty do oprocentowania kredytu lub obligacji, o której mowa w art. 15c ust. 2 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego), zawartą 23 maja 2016 roku pomiędzy BGK, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Finansów, środki zgromadzone w FD z tytułu spłaty części umorzeń kredytu zostały przekazane na wyodrębniony w FD rachunek dla obsługi programu popierania budownictwa mieszkaniowego (SBC).

  W 2016 roku FD został zasilony dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 mld 223,9 mln zł, w tym:

  • 383,5 mln zł z przeznaczeniem na program finansowego wsparcia rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (RnS),
  • 136,9 mln zł z przeznaczeniem na program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego (BS),
  • 703,5 mln zł przeznaczeniem na program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (MdM).

  Bilans oraz rachunek zysków i strat

  Suma bilansowa FD na 31 grudnia 2016 roku wyniosła 407,5 mln zł i była o 57,8 mln zł wyższa od stanu na koniec 2015 roku. Wypracowany w 2016 roku wynik finansowy FD wyniósł 0,5 mln zł i był niższy o 0,6 mln zł od uzyskanego w 2015 roku.

  Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPIKS)

  Podstawą prawną działania Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (FPiKS), funkcjonującego w strukturach BGK od 1 października 1998 roku, jest ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z 1998 roku. Ustawowym celem działalności Funduszu jest rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego poprzez system preferencyjnych kredytów studenckich w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz w formie częściowego lub całkowitego umorzenia kredytów.

  Z Funduszu wypłacane są także środki na spłatę kredytów objętych poręczeniem BGK w przypadku braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu realizowanego poręczenia kredytu.

  Realizacja zadań Funduszu

  W okresie funkcjonowania systemu kredytów studenckich z preferencyjnych kredytów skorzystało łącznie ponad 391 tysięcy studentów.

  W 2016 roku Fundusz wypłacił 21,7 mln zł środków z tytułu dopłat do odsetek kredytów studenckich. Z umorzenia kredytu w całości lub części skorzystało 460 studentów na łączną kwotę 1,7 mln zł.

  W 2016 roku FPiKS został zasilony środkami z budżetu w kwocie 21,2 mln zł, tj. o 6,1 mln zł niższymi od kwoty zasilenia w 2015 roku. Powodem niższego zasilenia były niższe dopłaty spowodowane mniejszą liczbą udzielonych kredytów niż planowano.

  Dotacja w tej wysokości wystarczyła na bieżącą i terminową realizację dopłat w 2016 roku, a środki niewykorzystane w roku 2016 zostały zwrócone do MNiSW 30 stycznia 2017 roku w kwocie 0,3 mln zł.

  Bilans oraz rachunek zysków i strat

  W 2016 roku suma bilansowa FPiKS wyniosła 0,4 mln zł i była niższa o 2,7 mln zł niż w 2015 roku.

  Wynik finansowy 2016 roku zamknął się stratą na poziomie roku 2015, czyli -0,5 mln zł.

  Fundusz Termomodernizacji I Remontów (FTIR)

  Celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa państwa w postaci premii termomodernizacyjnej i premii remontowej dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe umożliwiające oszczędność zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe z wykorzystaniem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych, a także pomoc w formie premii kompensacyjnej stanowiącej częściową rekompensatę dla właścicieli lokali objętych czynszem regulowanym w latach 1994 – 2005.

  Premie termomodernizacyjne i remontowe przyznawane są na podstawie zweryfikowanych audytów energetycznych i remontowych, wypłacane są po zakończeniu realizacji inwestycji i przeznaczone są na spłatę części kredytu zaciągniętego odpowiednio na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i remontowe.

  Realizacja zadań Funduszu

  W 2016 roku BGK współpracował z 12 bankami kredytującymi przy udzielaniu premii termomodernizacyjnej, premii remontowej oraz premii kompensacyjnej.

  W 2016 roku wpłynęło 2 811 nowych wniosków o premię termomodernizacyjną, remontową i kompensacyjną.

  Przyznano 2 630 premii na łączną kwotę 152,3 mln zł. Wydano 2 787 decyzji o wypłacie premii na łączną kwotę 147,9 mln zł.

  Kwota zobowiązań z tytułu przyznanych, a niewypłaconych premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych na koniec 2016 roku wyniosła 171 mln zł.

  W 2016 roku Fundusz otrzymał zasilenie z budżetu w wysokości 50,0 mln zł.

  Bilans oraz rachunek zysków i strat

  W stosunku do stanu z końca 2015 roku suma bilansowa FTiR na koniec 2016 roku była niższa o 95,4 mln zł i ukształtowała się na poziomie 318,1 mln zł.

  Wynik finansowy Funduszu za 2016 rok ukształtował się na poziomie 2,3 mln zł i był to wynik niższy od osiągniętego na koniec 2015 roku o 1,6 mln zł.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, z 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1925).

  Celem Funduszu jest zapewnienie zwrotnego wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

  Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu. Początkowa wartość Funduszu wyniosła 598,7 mln zł.

  W 2016 roku BGK zawarł umowy z 43 kredytodawcami w sprawie realizacji ustawy.

  Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą a kredytobiorcą. Wysokość wsparcia udzielanego kredytobiorcy określona jest w złotych jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1 500 zł, do określenia wysokości wsparcia przyjmuje się kwotę 1 500 zł. Wsparcie to jest przekazywane zbiorczo w ratach miesięcznych na rachunek kredytodawcy.

  W 2016 roku zarejestrowano 481 umów o udzieleniu wsparcia na łączną przyznaną kwotę wsparcia 10,7 mln zł.

  Na 31 grudnia 2016 r. wypłacono 2 466 rat wsparcia w kwocie 3,1 mln zł.

  Na wydatki Funduszu w 2016 roku składają się wypłaty wsparcia oraz wynagrodzenie prowizyjne.