• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  Sprawozdanie z działalności | Podsumowanie wyników finansowych BGK za 2016 r.

  Rok 2016 bank zamknął sumą bilansową w wysokości 67 mld 258,2 mln zł. Była ona wyższa o 23 mld 839,1 mln zł, tj. o 54,9% od stanu na koniec 2015 roku. Na wzrost sumy bilansowej złożyły się przede wszystkim:

  • wzrosty związane z rozwojem działalności kredytowo-inwestycyjnej o 5 mld 752,2 mln zł, finansowane odpowiednim wzrostem depozytów podmiotów gospodarczych,
  • dokapitalizowanie banku w wysokości 2 mld 893,2 mln zł na potrzeby realizacji nowych zadań w strategicznych sektorach,
  • zarządzanie pozycją płynności związane z występującymi pod koniec roku w BGK wahaniami depozytów jednostek budżetu centralnego.

  Największy wpływ na wzrost sumy bilansowej miało zwiększenie salda depozytów klientów. W odniesieniu do 2015 roku bank odnotował wzrost tej pozycji o 17 mld 725,6 mln zł, tj. o 89,2%. Dotyczył on głównie depozytów jednostek budżetu centralnego (JBC), w tym Ministerstwa Finansów, oraz depozytów podmiotów gospodarczych.

  Bilansowe zaangażowanie o charakterze kredytowym (kredyty, obligacje komunalne i komercyjne) zwiększyło się w stosunku do stanu z końca 2015 roku o 4 mld 470,6 mln zł do kwoty 32 mld 345,3 mln zł. Portfel kredytowy wzrósł o 4 mld 935,2 mln zł (do 27 mld 352,4 mln zł), na co największy wpływ miała wyższa wartość finansowania strukturyzowanego przedsięwzięć infrastrukturalnych. O 464,6 mln zł niższe były natomiast inwestycje w obligacje komunalne oraz komercyjne.

  Tabela: Podstawowe parametry finansowe działalności BGK (w mln zł)
  Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie
  2016
  Zmiana 2014/2015
  Dochodowość
  Wynik działalności bankowej 792,1 790,6 853,2 7,9%
  Wynik działalności bankowej bez zdarzeń jednorazowych 763,0 790,6 838,6 6,1%
  Koszty działania i amortyzacja 267,5 382,8 311,9 -18,5%
  Koszty działania i amortyzacja bez zdarzeń jednorazowych 267,5 304,2 311,9 2,5%
  Różnica wartości rezerw i aktualizacji 70,5 0,9 191,5
  Wynik brutto 472,2 413,8 353,1 -14,7%
  Wynik brutto bez zdarzeń jednorazowych 432,1 492,5 338,4 -31,3%
  Wynik netto 434,6 362,7 349,2 -3,7%
  Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych 394,5 426,4 337,3 -20,9%
  Skala działania
  Zaangażowanie kredytowe brutto, w tym: 22 614,5 27 874,7 32 345,3 16,0%
        – Kredyty brutto 17 971,5 22 417,2 27 352,4 22,0%
  Depozyty klientów 30 238,0 19 874,1 37 599,7 89,2%
  Fundusze podstawowe1 8 376,1 9 256,2 12 481,9 33,4%
  Suma bilansowa 51 231,4 43 419,1 67 258,2 54,9%
  Efektywność działania2 p.p.
  Wskaźnik C/I3 33,8% 48,4% 36,6% -11,8
        C/I – bez zdarzeń jednorazowych 35,1% 38,5% 37,2% -1,3
  ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe) 5,2% 3,9% 3,6% -0,3
        ROE bez zdarzeń jednorazowych 4,7% 4,6% 3,5% -1,1
  ROA (wynik netto / śr. aktywa) 0,7%  0,6% 0,5% -0,1
        ROA bez zdarzeń jednorazowych 0,6% 0,7% 0,5% -0,2
  Marża odsetkowa4 1,0% 1,0% 0,9% -0,1
  Współczynnik wypłacalności5 38,2% 32,3% 30,6% -1,7
  1 Fundusze Banku – statutowy, zapasowy,  rezerwowy, ogólnego ryzyka, aktualizacji wyceny, wynik lat ubiegłych i wynik netto
  2 We wskaźnikach średnie stany bilansowe obliczono z końcowych stanów 13 miesięcy (np. grudzień 2015 – grudzień 2016)
  3 C/I (wskaźnik udziału kosztów w przychodach) = (koszty działania banku + amortyzacja)/wynik na działalności bankowej
  4 Marża odsetkowa = wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa odsetkowe
  5 Kalkulacja z wyłączeniem funduszy przepływowych

  W 2016 roku bank wypracował zysk netto w wysokości 349,2 mln zł, tj. o 13,5 mln zł mniej niż rok wcześniej. Spadek był efektem przede wszystkim wysokiego salda rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związanego głównie z ujednoliceniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR).

  Wynik roku 2015 obciążony był jednorazową wpłatą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w wysokości 78,6 mln zł brutto (netto 63,7 mln zł) na wypłaty środków dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku w Wołominie). Po wyeliminowaniu z wyników efektu zdarzeń jednorazowych (w tabeli zaprezentowano wyniki z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych takich jak: reklasyfikacja części portfela dawnego KFM w 2014 roku, wpłata do BFG środków dla klientów SK Banku w Wołominie w 2015 roku, efekt rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. oraz sprzedaż akcji PEKAES S.A. w 2016 roku) tak skorygowany wynik netto za 2016 rok był niższy od wyniku roku 2015 o 89,0 mln zł, tj. o 20,9%.

  Podstawowe wskaźniki efektywności działania w 2016 roku były nieco niższe od uzyskanych w 2015 roku.

  Na koniec 2016 roku stan środków na rachunkach nostro wyniósł 1 mld 662,7 mln zł i był wyższy o 820,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku, co związane było ze wzrostem walutowych depozytów jednostek budżetu centralnego.

  Lokaty międzybankowe, skarbowe papiery wartościowe i bony pieniężne NBP

  Na koniec 2016 roku portfel dłużnych skarbowych papierów wartościowych wyniósł według cen nabycia 8 mld 556,5 mln zł i był wyższy od stanu na koniec 2015 roku o 2 mld 754,9 mln zł (o 47,5%). Odpowiednio bony pieniężne NBP wyniosły 15 mld 803,1 mln zł, tj. o 15 mld 566,1 mln zł więcej niż rok wcześniej. Saldo lokat międzybankowych na koniec 2016 roku wyniosło 1 mld 103,0 mln zł, tj. o 729,0 mln zł więcej niż rok wcześniej. Zmiany w poziomach tych pozycji były efektem wzrostu pasywów banku.

   Rys.: Struktura bilansu – aktywa

  wykres_01

  Portfel kredytowy i portfel komercyjnych dłużnych papierów wartościowych

  Saldo kredytów brutto na koniec 2016 roku wyniosło 27 mld 352,4 mln zł i zwiększyło się w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku o 4 mld 935,2 mln zł (o 22,0%). Największy nominalny wzrost, o 5 mld 354,5 mln zł, tj. o 34,5%, nastąpił w kredytach dla podmiotów gospodarczych. Na pełne zaangażowanie kredytowe brutto banku składały się również obligacje komunalne (1 mld 014,2 mln zł) oraz komercyjne wyemitowane w ramach finansowania projektów (3 mld 978,8 mln zł). Łącznie ekspozycja o charakterze kredytowym wyniosła w 2016 roku 32 mld 345,3 mln zł i była o 16% wyższa niż rok wcześniej.

  Zakup papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

  Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2016 roku wyniosły 3 mld 946,9 mln zł i były wyższe o 2 mld 773,2 mln zł (236,3%) od stanu na koniec 2015 roku. Wyższa wartość należności jest związana z operacjami płynnościowymi i jest pochodną wyższych stanów depozytów na koniec 2016 roku.

  Udziały, akcje i certyfikaty inwestycyjne

  Portfel udziałów i akcji według wartości bilansowej zmniejszył się w 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego o 5,9 mln zł.

  W 2016 roku bank podwyższył kapitał spółek zależnych: TFI BGK (8 mln zł), BGK Nieruchomości (o 4 mln zł) oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego (10 mln zł). Jednocześnie, po przeprowadzeniu szacunku aktywów netto KFK, rozpoznano trwałą utratę wartości w wysokości 43,8 mln zł, co spowodowało zwiększenie odpisu o 10 mln zł.

  BGK Nieruchomości zarządza aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN. Wartość aktywów netto tego funduszu na koniec 2016 roku wyniosła 722,5 mln zł.

  W 2016 roku bank miał w portfelu certyfikaty inwestycyjne o wartości 545,8 mln zł następujących funduszy utworzonych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK:

  • Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN,
  • Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN,
  • Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN,
  • Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN,
  • Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny FIZAN,
  • Fundusz Municypalny FIZAN.

  Struktura bilansu – pasywa

  W perspektywie trzech lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów umożliwiający rozwój działalności kredytowej i inwestycyjnej banku.

  Rys.: Struktura pasywów BGK

  wykres_02

  Baza depozytowa

  Baza depozytowa banku w 2016 roku w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku wzrosła o 17 mld 725,6 mln zł (o 89,2%), co było wynikiem przede wszystkim znaczącego (o 8 mld 224,9 mln zł, czyli 73%) przyrostu środków pozyskiwanych od jednostek budżetu centralnego. Stanowiły one nadal przeważającą część portfela depozytowego banku i na koniec 2016 roku ich wartość wyniosła 19 mld 485,1 mln zł, a ich udział we wszystkich depozytach stanowił 51,8%, wobec 56,7% na koniec 2015 roku. Depozyty sektora niefinansowego wzrosły adekwatnie do wzrostu portfela kredytowego.

  Sprzedaż papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

  Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu na koniec 2016 roku wyniosły 5 mld 752,2 mln zł, tj. o 2 mld 868,4 mln zł więcej niż na koniec roku poprzedniego. Wyższy stan tych zobowiązań na koniec 2016 roku związany był ze zmianą struktury pasywów banku, wynikającą z operacji płynnościowych i klientowskich.

  Kredyty zaciągnięte

  Wartość finansowania kredytami z międzynarodowych instytucji finansowych na koniec 2016 roku sięgnęła 3 mld 029,0 mln zł i była wyższa o 250,7 mln zł (9%) w porównaniu do stanu na koniec 2015 roku.

  W marcu 2016 roku BGK podpisał nową umowę finansową Multi-Beneficiary Intermediated Loan V z EBI o wartości 125 mln euro. Środki pożyczki przeznaczone są na finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, MŚP oraz przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (mid-caps). Pierwsza transza pożyczki o równowartości 65 mln euro uruchomiona została we wrześniu 2016 roku.

  W grudniu 2016 roku uruchomiono wartą 240 mln zł pierwszą transzę pożyczki przeznaczonej na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych będących elementem rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Wartość całkowita podpisanej rok wcześniej pożyczki wynosiła 800 mln zł.

  W 2016 roku w wyniku spłat nastąpił spadek środków pozyskanych z EBI przeznaczonych na pożyczki w ramach programu kredytów na wspieranie rozwoju regionalnego o 122,3 mln zł oraz o 157,1 mln zł środków na realizację programu wspierania budownictwa mieszkaniowego pozyskanych z EBI oraz BRRE.

  Emisja obligacji

  Aby pozyskać stabilne źródła finansowania działalności, bank kontynuował program emisji obligacji własnych. W 2016 roku przeprowadzono jedną emisję 3-letnich obligacji zmiennokuponowych o wartości 500 mln zł. Jednocześnie w roku 2016 wykupiono obligacje o wartości 500 mln zł.

  TABELA: Stan emisji obligacji własnych na dzień 31.12.2016 r. (w mln zł)
  Obligacje własne Data emisji Data wymagalności Kwota Oprocentowanie
  BGK0219 19/02/2015 19/02/2019 1 392 WIBOR6M+30p.b.
  BGK0118 20.11.2012 25.01.2018 1 000 WIBOR 6M+44p.b.
  BGK0517 19.05.2014 19.05.2017 1 370 WIBOR 6M+30p.b.

  Fundusze ogółem

  Na koniec 2016 roku wartość funduszy ogółem (z wynikiem roku bieżącego oraz lat ubiegłych) wyniosła 12 mld 481,9 mln zł. Była to wielkość o 3 mld 128,5 mln zł (o 33,4%) wyższa od stanu na koniec 2015 roku. Na wzrost ten złożyło się zasilenie funduszy własnych banku przekazanymi przez Skarb Państwa obligacjami skarbowymi o nominale 3 000 mln zł (wartość bilansowa 2 mld 893,2 mln zł) oraz kwotą 36,3 mln zł z podziału wyniku za 2015 rok. Fundusz statutowy banku wyniósł 11 mld 339,1 mln zł, tj. o 2 mld 929,6 mln zł więcej niż na koniec 2015 roku.

  TABELA: Wielkość i struktura funduszy Banku (w mln zł)
  Wyszczególnienie   2015   2016  Zmiana do 2015
  Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura nominalna %
  Fundusze ogółem 9 353,4  100,0%  12 481,9  133,4%  3 128,5  33,4% 
        Fundusz statutowy 8 409,5 89,9% 11 339,1 121,2% 2 929,6 34,8%
        Fundusz zapasowy 614,4 6,6% 643,5 6,9% 29,1 4,7%
        Fundusz rezerwowy 76,8 0,8% 76,8 0,8% 0,0 0,0%
        Fundusz ogólnego ryzyka 155,5 1,7% 155,5 1,7% 0,0 0,0%
  Fundusz z aktualizacji wyceny -13,5 -82,3 -68,8 509,6%
  Odpis z zysku netto w ciągu roku* -252,1 0,0 0,0% 252,1
  Wynik netto 362,7 3,9% 349,2 2,8% -13,5 -3,7%
  *w 2015 roku Bank dokonał zaliczkowej wpłaty do budżetu państwa
  Rys.: Zmiany wyniku brutto (w mln zł)

  wykres_03

  Rachunek zysków i strat

  Wynik brutto wyniósł 353,1 mln zł, tj. o 60,8 mln zł (o 14,7%) mniej niż rok wcześniej. Zysk netto banku sięgnął 349,2 mln zł i był niższy od osiągniętego w 2015 roku o 13,5 mln zł (o 3,7%).

  Wynik na działalności bankowej

  Na koniec 2016 roku wynik na działalności bankowej wyniósł 853,2 mln zł i był wyższy o 62,6 mln zł (7,9%) od uzyskanego w 2015 roku. Wzrost związany był głównie z większą skalą działalności kredytowo-depozytowej, a także marżą na realizowanych na znacznie większą skalę walutowych transakcjach pochodnych. Ponadto zrealizowano dodatkowy wynik na sprzedaży papierów wartościowych (Peakes) oraz uzyskano przychód związany z rozliczeniem przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc.

  Wynik odsetkowy był wyższy o 27,1 mln zł od uzyskanego rok wcześniej. Wyższe od osiągniętych rok wcześniej były też: wynik z pozycji wymiany o 12,7 mln zł, wynik na operacjach finansowych o 9,1 mln zł oraz wynik z tytułu prowizji o 8,7 mln zł.

  Wynik z tytułu odsetek

  Największą składową wyniku na działalności bankowej stanowił wynik z odsetek, który na koniec 2016 roku wyniósł 638,2 mln zł i był wyższy od uzyskanego w 2015 roku o 27,1 mln zł (tj. o 4,4%). W sprawozdaniu z działalności w wyniku odsetkowym zarządczo ujmowane są punkty SWAP (w raporcie rocznym prezentowane w wyniku z wymiany) oraz odsetki OIS/IRS (w raporcie rocznym pokazywane w wyniku z operacji finansowych).

  W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost zarówno przychodów odsetkowych o 162,2 mln zł, jak i kosztów odsetkowych o 135,1 mln zł. Wzrost obu pozycji był efektem zwiększenia skali działalności kredytowo-depozytowej.

  Średni poziom aktywów odsetkowych wyniósł 66,4 mld zł i był wyższy w stosunku do roku 2015 o 11,4 mld zł.

  Średnia przychodowość aktywów w roku 2016 wyniosła 1,98% i była niższa o 6 p.b. w stosunku do roku poprzedniego.

  Największą grupę przychodów odsetkowych stanowiły przychody od zaangażowania kredytowego, które wyniosły 839,5 mln zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 122,1 mln zł (o 17,0%) pomimo spadku przychodowości o 17 p.b.

  Główną przyczyną spadku (z 2,93% do 2,76%) przychodowości była zmiana struktury portfela (zastępowanie spłacanego portfela wysokomarżowego sprzed kilku lat wysokowolumenowymi transakcjami finansowania strukturyzowanego) oraz znacznie mniejsza skala reklasyfikacji pozycji w portfelu kredytów d. KFM niż w poprzednich latach. Średnie saldo zaangażowania kredytowego wzrosło o 24,2% z 24,5 mld zł w roku 2015 do 30,4 mld zł w 2016 roku.

  Średnia wartość dłużnych papierów wartościowych w roku 2016 wyniosła 25 mld zł i była wyższa o 5,4 mld zł (tj. o 27,6%).

  Średnia wartość pozostałych aktywów odsetkowych (BSB, rachunki nostro i lokaty międzybankowe) w 2016 roku wyniosła 11 mld zł i była wyższa o 0,1 mld zł w porównaniu z rokiem 2015. Przychody z pozostałych aktywów odsetkowych wzrosły o 45,5 mln zł.

  Średni poziom pasywów odsetkowych w 2016 roku wyniósł 55,7 mld zł i był wyższy o 11,6 mld zł, tj. o 26,3% w stosunku do roku poprzedniego.

  Wzrost kosztów odsetkowych wynikał przede wszystkim z wyższej o 19 p.b. w porównaniu do roku 2015 kosztowości pasywów, która w 2016 roku wyniosła 1,31%. Wzrost ten spowodowany był głównie zmianą struktury produktowej (wzrost depozytów negocjowanych) i walutowej depozytów (wzrost depozytów złotowych).

  Średni poziom depozytów klientów w roku 2016 wyniósł 45,5 mld zł i był wyższy o 11,7 mld zł, tj. o 34,6% w porównaniu do roku 2015. Koszty odsetkowe od depozytów klientów były wyższe o 236,1 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, co związane było z wyższym kosztem ich pozyskania.

  Koszty odsetkowe od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych spadły o 5,7 mln zł przy średnim saldzie tych zobowiązań w wysokości 5,8 mld zł, tj. o 0,1 mld zł wyższym od salda z 2015 roku.

  Wynik z tytułu odsetek w sprawozdaniu uwzględnia również przychody i koszty odsetkowe transakcji zabezpieczających strukturę walutową aktywów i pasywów odsetkowych.

  Wynik z tytułu prowizji

  Wynik z tytułu prowizji wyniósł 135,5 mln zł i był o 8,7 mln zł wyższy od osiągniętego w 2015 roku. Przychody prowizyjne wzrosły o 7,3 mln zł, co było głównie efektem uzyskania w 2016 roku wyższych o 13,5 mln zł przychodów od akredytyw, inkasa, gwarancji i poręczeń oraz przychodów od kredytów wyższych o 7 mln zł. Wzrost został zniwelowany spadkiem o 12,3 mln zł pozostałych przychodów prowizyjnych, które wyniosły 55,2 mln zł. Na tę pozycję złożyły się m.in. opłaty za zarządzanie środkami JESSICA, prowizje za usługi agencyjne wykonywane na rzecz Ministerstwa Finansów oraz obsługę m.in. funduszu KFD. Koszty prowizyjne spadły o 1,4 mln zł.

  W stosunku do sprawozdania finansowego przychody prowizyjne w układzie zarządczym są wyższe w 2016 roku o 15,4 mln zł i odpowiednio o 16,6 mln zł w 2015 roku. Wynika to z ujęcia w przychodach prowizyjnych wartości prowizji rozliczanych w czasie metodą efektywnej stopy procentowej.

  TABELA: Wynik z tytułu pro wizji (w mln zł)
  Wyszczególnienie   Wykonanie   Zmiana do 2015
  2015 2016 nominalna %
  Wynik z tytułu prowizji 126,8 135,5 8,7 6,9%
  Przychody z tytułu prowizji 139,1 146,4 7,3 5,2%
        – od kredytów i pożyczek 43,9 50,9 7,0 15,9%
        – od operacji papierami wartościowymi 6,8 5,9 -0,9 -13,2%
        – od akredytyw, inkasa, gwarancji i poręczeń 20,9 34,4 13,5 64,6%
        – pozostałe przychody prowizyjne 67,5 55,2 -12,3 -18,2%
  Koszty prowizyjne 12,3 10,9 -1,4 -11,4%

   Przychody z akcji lub udziałów

  Przychody z akcji lub udziałów na koniec 2016 roku wyniosły 9,7 mln zł i były wyższe od wielkości z roku poprzedniego o 5 mln zł, tj. o 106,3%, co było efektem głównie rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w czerwcu 2016 roku (6,4 mln zł).

  TABELA: Wynik na operacjach finansowych (w mln zł)
  Wyszczególnienie    Wykonanie    Zmiana do 2015
  2015 2016 nominalna %
  Wynik na operacjach finansowych 15,3 24,4 9,1 59,5%
  Papierami wartościowymi 12,2 13,4 1,2 9,8%
  Innymi instrumentami finansowymi 3,1 11,0 7,9 254,8%

  Wynik na operacjach finansowych

  Na koniec 2016 roku wynik na operacjach finansowych wyniósł 24,4 mln zł i był wyższy od uzyskanego za 2015 rok o 9,1 mln zł, co było efektem wyższego o 1,2 mln zł wyniku zrealizowanego na operacjach papierami wartościowymi oraz wyższego o 7,9 mln zł wyniku z operacji instrumentami pochodnymi.

  W raporcie rocznym, w stosunku do danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, z pozycji wynik na operacjach finansowych zostało wyłączone saldo odsetek instrumentów IRS i OIS w wysokości -2,9 mln zł (-4,4 mln zł w 2015 roku) i zaprezentowane w szyku rozstawnym jako koszty i przychody odsetkowe odpowiednio w wysokości 4 mln zł (4,4 mln zł w 2015 roku) oraz 1,1 mln zł (0,01 mln zł w 2015 roku).

  Zmiana prezentacji ma na celu ujawnienie części odsetkowej instrumentów pochodnych, stosowanych jako zabezpieczenie łącznie z wynikiem rozpoznanym na pozycjach zabezpieczanych.

  Wynik z pozycji wymiany

  Na koniec 2016 roku wynik z pozycji wymiany wyniósł 45,3 mln zł i był o 12,7 mln zł wyższy od osiągniętego w 2015 roku. W raporcie rocznym, w stosunku do danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, z wyniku z pozycji wymiany zostały wyłączone punkty swapowe instrumentów FX swap w łącznej wysokości 58,8 mln zł (-4,2 mln zł w 2015 roku) i przeniesione w szyku rozstawnym na koszty i przychody odsetkowe odpowiednio w wysokości 8,7 mln zł (34 mln zł w 2015 roku) i 67,5 mln zł (29,8 mln zł w 2015 roku). Zmiana prezentacji ma na celu ujawnienie części odsetkowej instrumentów pochodnych stosowanych jako zabezpieczenie łącznie z wynikiem rozpoznanym na pozycjach zabezpieczanych.

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne

  Na koniec 2016 roku wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wyniósł 3,3 mln zł. W porównaniu z 2015 rokiem był niższy o 3,6 mln zł. Główną przyczyną tej różnicy były niższe zmiany sald rezerw na sprawy sporne i na dłużników różnych.

  Tabela: Pozostałe przychody/koszty operacyjne (w mln zł)
  Wyszczególnienie    Wykonanie    Zmiana do 2015
  2015 2016 nominalna %
  Pozostałe przychody/koszty operacyjne 6,9 3,3 -3,6 -52,2%
        Pozostałe przychody operacyjne 19,4 10,0 -9,4 -48,5%
           Czynsz za wynajem lokali 0,4 0,3 -0,1 -25,0%
            Pozostałe przychody 19,0 9,7 -9,3 -48,9%
        Pozostałe koszty operacyjne 12,5 6,7 -5,8 -46,4%

  Koszty działania i amortyzacji

  Koszty działania i amortyzacji ogółem na koniec roku 2016 wyniosły 311,9 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 70,9 mln zł (o 18,5%). Główną przyczyną zmniejszenia ogólnego poziomu kosztów była zmiana w pozycji opłat na rzecz BFG, KNF i Rzecznika Finansowego o 96,1 mln zł. Było to wynikiem przede wszystkim jednorazowego zdarzenia z roku 2015, związanego z wpłatą do BFG 78,6 mln zł środków dla klientów SK Banku w Wołominie w 2015 roku, a także zmianami w otoczeniu regulacyjnym i niższym obciążeniem BGK opłatami na rzecz BFG i KNF w roku 2016.

  Wzrosły natomiast koszty osobowe o 16,6 mln zł, głównie w wyniku zmian wynagrodzeń oraz zmiennych czynników wynagradzania. Było to związane z wysoką realizacją wyników sprzedażowych oraz wzrostem zakresu zadań realizowanych przez bank, w szczególności przygotowanie do realizacji nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.

  W 2016 roku wzrosły także koszty amortyzacji o 9,2 mln zł, co związane było z wprowadzeniem w banku rozliczania amortyzacji bilansowej i w efekcie uwzględnieniem skróconego, w stosunku do amortyzacji podatkowej, okresu użytkowania składników majątku.

  Koszty osobowe różnią się od prezentowanych w sprawozdaniu finansowym kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń i innych świadczeń o wydatki związane ze szkoleniami, dodatkową opieką medyczną, kosztami usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników oraz kosztami BHP i ryczałtów samochodowych przesuniętych w prezentacji zarządczej do pozycji kosztów rzeczowych. Koszty amortyzacji różnią się o wartość kosztów amortyzacji wspólnej, stanowiącej element kosztów realokowanych funduszy wykazanych w sprawozdaniu z działalności w kosztach rzeczowych.

  Koszty działania i amortyzacji (w mln zł)
  Wyszczególnienie    Wykonanie    Zmiana do 2015
  2015 2016 nominalna %
  Koszty działania i amortyzacji 382,8 311,9 -70,9 -18,5%
           Wydatki na personel 171,5 188,1 16,6 9,7%
           Koszty rzeczowe 75,2 74,7 -0,5 -0,7%
            Koszty realokowane funduszy -9,6 -9,7 -0,1 1,0%
            BFG, KNF i opłata na Rzecznika Finansowego 126,7 30,6 -96,1 -75,8%
                     w tym wpłata do BFG na SK Bank w Wołominie 78,6 0,0 -78,6 -100,0%
        Amortyzacja
  19,0 28,2 9,2 48,4%

  Różnica wartości rezerw i aktualizacji

  Różnica wartości rezerw i aktualizacji na koniec 2016 roku wyniosła 191,5 mln zł (przewaga odpisów nad rozwiązaniami) i różniła się od wielkości na koniec 2015 roku o 190,6 mln zł.

  Na zmianę tę wpływ miały: w największym stopniu przyjęcie parametrów ryzyka zbieżnych z podejściem MSR, wypracowanych w projekcie wdrożenia w banku sprawozdawczości według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, wzrost wartości zaangażowania kredytowego o 4,5 mld zł i związany z tym wzrost wysokości rezerw, przy utrzymującym się wskaźniku ekspozycji zagrożonych do całego portfela na poziomie 8,9%, zmniejszenie skali odzysków w stosunku do poprzedniego roku.

  W mniejszym stopniu niż w roku 2015 dokonano odpisów w obszarze majątku finansowego, na który miał wpływ głównie odpis związany z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. W roku 2016 nieznacznie zmniejszono poziom rezerwy ogólnej, na co złożyły się m.in. poprawa parametrów ryzyka przyjmowanych w kalkulacji odpisu dla ekspozycji dawnego KFM przy jednoczesnym pogorszeniu parametrów ryzyka dla dużych przedsiębiorstw.

  Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy za ubiegły rok wyniósł 3,9 mln zł i był niższy od podatku za 2015 rok o 47,3 mln zł. Efektywna stopa podatkowa wyniosła 1,1% wobec 12,4% na koniec 2015 roku, co jest związane z większym udziałem w zysku brutto banku wyniku na działalności nieopodatkowanej.

  Podsumowanie wyników i sytuacji finansowej BGK

  Rok 2016 był okresem dużej aktywności BGK w działalności kredytowej. Łączna wartość zaangażowania kredytowego wraz z udzielonymi zobowiązaniami (kredyty brutto, obligacje komercyjne i komunalne, zobowiązania kredytowe pozabilansowe) wzrosła w ciągu roku o prawie 5,12mld zł. Miało to związek z dynamiczną realizacją sprzedaży w obszarze finansowania strukturyzowanego.

  Sytuacja finansowa banku na koniec 2016 roku była bardzo dobra. Adekwatność kapitałowa i płynność były na bezpiecznych, wysokich poziomach.

  Wynik na działalności bankowej w roku 2016 był wyższy o 62,6 mln zł w porównaniu z rokiem 2015, a po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym (konwersja udziału w Visa Europe Ltd. na akcje Visa Inc. oraz sprzedaż akcji PEKAES S.A.) wynik ten był wyższy o 48 mln zł od osiągniętego w roku 2015.

  Rating BGK

  1 marca 2016 roku agencja ratingowa Fitch utrzymała krajowy długoterminowy rating BGK na poziomie AAA(pol) z perspektywą stabilną oraz rating międzynarodowy długoterminowy na poziomie A-, także z perspektywą stabilną. Jednocześnie agencja potwierdziła rating krótkoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie F2, długoterminowy w walucie krajowej na poziomie A (perspektywa stabilna), rating wsparcia na poziomie 1 oraz minimalny rating wsparcia na poziomie A-. Krajowy rating krótkoterminowy został potwierdzony na poziomie F1+(pol). Rating ten potwierdzony został 21 lutego 2017 roku.