• en
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  Aleje Jerozolimskie 7

  00-955 Warszawa

  BGK Linia

  801 598 888, 22 599 8888 (7:30-17:30)

  fax: 22 627 03 78

  | Kierunki rozwoju BGK

  W najbliższych latach na rozwój banku istotny wpływ będzie miało zaangażowanie banku we wsparcie działań rządu w realizacji planów społeczno-gospodarczych. Zgodnie z misją bank wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski oraz sektor finansów publicznych w realizacji jego zadań, w szczególności poprzez realizację programów rządowych. Strategia realizowana przez BGK zgodna jest z działaniami proponowanymi w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

  Na początku roku 2017 bank rozpoczął prace nad nową strategią, spójną z SOR.

  Działania banku w ramach strategii koncentrują się na zapewnieniu finansowania inicjatyw dotyczących reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitału dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju społecznego.

  Bank będzie wzmacniać swoją bazę kapitałową oraz finansowanie poprzez emisję obligacji własnych, w tym emisje na rynkach zagranicznych. Zmiany te pozwolą na realizację przez BGK dużych projektów inwestycyjnych w sektorze paliwowym, energetycznym i chemicznym, w których bank napotyka na ograniczenia limitów koncentracji. W średnim horyzoncie dokapitalizowanie pozwoli na dłużne finansowanie inwestycji w wysokości blisko 6 mld zł, a do roku 2020 umożliwi wypełnienie luki dłużnego finansowania dużych przedsiębiorstw w wysokości 16 mld zł. Dokapitalizowanie banku będzie również służyło zwiększeniu możliwości banku angażowania się w duże projekty, a także realizacji projektów poprzez fundusze zarządzane przez TFI BGK, w których bank będzie pełnił rolę inwestora.

  Bank zakłada istotny wzrost finansowania dłużnego z dynamiką wyższą o blisko 10 p.p. od prognozowanej dla rynku kredytów w Polsce. Obok znacznego wzrostu finansowania strukturyzowanego i finansowania firm motorem rozwoju działalności kredytowej banku będzie finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej.

  Drugim filarem działalności banku w roku 2017 i następnych będzie zapewnienie finansowania dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI BGK. Wartość nowych inwestycji w fundusze zarządzane przez TFI BGK (głównie obszar reindustrializacji i projekty infrastrukturalne samorządów) oraz zaangażowanie w fundusze inwestujące na rynku mieszkaniowym (promocja mobilności społecznej, mieszkania na wynajem oraz przystępne cenowo mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus) przekraczać będzie rocznie 3 mld zł.

  Rok 2017 będzie pierwszym rokiem realizacji programów europejskich z Perspektywy Unijnej na lata 2014-2020. Programy w ramach nowej perspektywy będą wspierać w szczególności obszary rozwoju innowacyjnych firm oraz kapitału dla rozwoju. Obejmują one zarówno produkty dłużne (pożyczkowe), poręczeniowe, jak i kapitałowe (realizowane z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIiH, d. PAIiIZ), Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK (TFI BGK), PFR Ventures i BGK Nieruchomości (BGK N)). Bank zwiększy obszar swego działania w stosunku do poprzedniej perspektywy 2007 – 2013, podczas której realizował projekty w 6 województwach, do poziomu 15 województw w 2017 roku.

  Poza realizacją projektów finansowanych z programów regionalnych BGK będzie zarządzał środkami funduszy UE z programów krajowych, przeznaczonymi na wspieranie innowacyjności w sektorze MŚP oraz na rozwój infrastruktury szerokopasmowej. Poziom środków funduszy UE zarządzanych przez bank na wspieranie rozwoju gospodarczego wyniesie około 9 mld zł – w porównaniu do około 2 mld zł w latach perspektywy finansowej 2007 - 2013.

  Od roku 2018 bank planuje wdrożenie nowego programu poręczeniowego w formule pomocy de minimis zastępującego rządowy program Gwarancji de minimis. Bank zakłada utrzymanie poziomu wsparcia dla podmiotów sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiającego dostęp firm i przedsiębiorców do finansowania dłużnego w sektorze bankowym.

  Od roku 2017 bank będzie prezentował wyniki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

  BGK będzie kontynuował realizację projektów strategicznych, w szczególności w obszarze technologicznym, takim jak wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego w celu dalszego usprawnienie obsługi klientów banku.